Download het jaarverslag in PDF

 

scc

 

 Dorpszicht met molen en kerk


 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2016

 

Sponsor : Gemeente Sluis Sponsor : Rabobank

  

 

scc

 

Jaarverslag 2016

 

INHOUD:

1. Inleiding

2. Achtergrondinformatie over de Stichting

3. Organisatie

3.1 Bestuur

3.2 Contactgegevens

3.3 Vrijwilligers

4. Sponsors

5. Activiteiten

5.1 Exposities

5.2 Markten

5.3 Dorpswandelingen en Streekfietstochten

5.4 Huiskamerconcerten

6. Projecten

6.1 Weegbruggebouwtje

6.2 De Kiekdooze

7. Dorpsaangelegenheden

8. PR en communicatie

9. Evaluatie

10. Financieel overzicht

 

Cadzand, januari 2017 


 

           


1.Inleiding

De Stichting Cadzand Cultureel is opgericht  op 8 november 2009 en voortgekomen  uit de Adviesgroep Cadzand. Die is in het leven geroepen in 2007 en bestond uit Joop Basting, Sjaak Herman, Piet de Keuninck en Jan Leenhouts.  In 2010 werden voor het eerst activiteiten in het dorp Cadzand georganiseerd. Dit is het zesde jaarverslag, over het jaar 2016.

In 2016 is een activiteitenprogramma opgezet waarin de vaste en succesvolle onderdelen van voorgaande jaren een plaats hebben gevonden. Hierover wordt in het verslag dat voor u ligt, gerapporteerd. Het verslag is vooral bedoeld voor de vrijwilligers, Cadzandse ondernemers en sponsors uit de regio. Zij hebben de stichting in het afgelopen jaar op een of andere manier gesteund. Ook dit jaar is bij de opzet en uitvoering van het programma gebleken hoe belangrijk zij zijn voor het succes van de stichting.

 

2.Achtergrondinformatie over de stichting

De stichting heeft  de volgende doelstellingen:

  • Het in stand houden dan wel versterken van de leefbaarheid in Cadzand
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting probeert dit doel te realiseren door:

  • Het bevorderen, verspreiden en aanbieden van cultuur in de ruimste zin van het woord
  • Het bevorderen van samenwerking tussen organisaties, verenigingen en instellingen die culturele, maatschappelijke of economische belangen van de samenleving behartigen
  • De inwoners van Cadzand zoveel als mogelijk te betrekken bij het realiseren van bovengenoemde doelstellingen

 

3.Organisatie

3.1 Bestuur

Het stichtingsbestuur is  als volgt samengesteld:

Voorzitter: dhr. S. Buijze, Cadzand

Secretaris/ Penningmeester: Mw J. Bakker, Cadzand

J.J. Basting, Cadzand

I.J. Herman, Sluis

Mw. N. Verplanke,

J.Jansens

Mw N. Spierenburg, Cadzand, zij is per september 2016 gestopt vanwege verhuizing naar elders.

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris/ penningmeester; in geval van afwezigheid of bij een vacature zijn J. Basting en  I. Herman plaatsvervangend lid. De voornaamste taken van het DB zijn het voorbereiden van de bestuursvergaderingen, het waken over de financiële situatie en het afhandelen van spoedeisende zaken.

Het bestuur vergaderde in de verslagperiode 5 keer. Daarnaast waren er diverse vergaderingen van enkele bestuursleden en commissies die gericht waren op één activiteit of project. Ook was er overleg met andere organisaties in Cadzand.


3.2 Contactgegevens

Het  postadres is:

Stichting Cadzand Cultureel

Zuidzandseweg 6, 4506 HC, Cadzand

Website: www.cadzandcultureel.nl

Het banknummer van de stichting is: NL78 RABO 0156 8742 29 BIC: RABONL2U

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 201629610000


3.3 Vrijwilligers

Een enthousiaste groep vrijwilligers steunt het werk van de stichting en doet mee aan de activiteiten.  Zonder hen is het niet mogelijk om  activiteiten te organiseren. In het verslagjaar hebben we medewerking ontvangen van de volgende vrijwilligers:  

Mw. M. van Dale- Jansens en Mw. C. Schop (markten, flyers en posters)

Mw. H. De Groen en mw G.Flemm(exposities)

W. Verplanke (technische ondersteuning markten, parkeerbeheer- Cadzandse Donderdag)

J. van Overloop (marktmeester, technische ondersteuning)

P. van Dale en T. Spierenburg (verkeersbegeleiding, technische ondersteuning)

E. Goossens, J. Buijze en mw R. Vasseur (algemene ondersteuning)

M. Molema, J.Pladdet, P.Nieskens, W.v.d.Heuvel, (hulp bij plaatsen en verwijderen marktkramen)

Mw. Kamphuis, Mick Hibbes, Theo Tollenaar ( muzikale bijdrage tijdens markten)

Dhr G. v.d.Velde (verhalenverteller)

Mw. R. Westendorp (Zwingebouw) 

M. Stepman (website)

Mw. J. Voets (huiskamerconcerten)

Mw.J.Groenhagen en mw. E. Van Venrooy (feelgood market)

David Stepman Arthur de Putter (parkeerbeheer- Cadzandse Donderdag)

 

4.Sponsors

In 2016 ontvingen we een bijdrage van de gemeente Sluis. Dankzij de stemmen van Rabobank- leden ontvingen we een bijdrage uit de Rabo clubkas- actie.

Ook bedanken we Bakkerij Leurgans,  Résidence Noordzee en M.v.d.Wel kramenverhuur voor de van hen ontvangen bijdrage.

Specifiek voor de huiskamerconcerten ontvingen wij een bijdrage van Ondernemingsvereniging Cadzand en van veel bezoekers.

De Ondernemersvereniging bood ons eveneens de gelegenheid om op de Cadzandse Donderdag het parkeerterrein aan de Mariastraat te beheren, wat een leuk bedrag opleverde voor de stichting.

De organisatoren van de feel good market ontvingen een bijdrage van Deltaxe B.V. en La Cordelle.

Al deze donaties maakten het mogelijk de financiële verplichtingen na te komen, die het organiseren van activiteiten met zich meebrengt en om aandacht te besteden aan de vrijwilligers. 

 

De medewerking van de hierna genoemde, bij het dorp Cadzand betrokken ondernemers en particulieren is voor de werkzaamheden van de stichting zeer belangrijk geweest:

Gemeente Sluis: verkeersborden,vlaggen en vlaggenmasten.

Kerkrentmeesters  PKN Zuidwesthoek: beschikbaar stellen kerktuin, kerk en Zwingebouw.

Dhr. en Mevr. Van Liere: beschikbaar stellen van terrasmeubelen.

Mw A Jansens: fotografie en beschikbaar stellen foto’s

Dhr. en  Mevr.  de Wolf, De Wolf Installaties: beschikbaar stellen materialen.

Fa. Voerman, beschikbaar stellen materialen.

van Akker makelaars, beschikbaar stellen terrein voor plaatsen publicatieborden.

Gruva: parkeervoorziening.

 

5.Activiteiten

5.1 Exposities

Er werden een viertal exposities georganiseerd in de Dorpskerk van Cadzand.

Van 30-05 t/m 08-07-2016 exposeerde de ‘Kunstkring Cadzand’. Er werden werken tentoongesteld van amateurkunstenaars die een binding hebben met Cadzand: Anneke Jansens,  Maatje van de Luijster, Nellie Spierenburg, Doris Spoo, Mario de Lijser, Jacqueline Voets, Marjo van Beek, Astrid Drent, Annie Mabelis, Rosemarie Pielaet, Lucie de Groen, Hanna Stepman en Esther Denise de Kam.

Er was een zeer divers aanbod van kunst te bezichtigen: keramiek, schilderkunst, fotografie, beeldhouwkunst en textiele werkvormen.

Van 9 t/m 29 juli exposeerden Jo Luijcks en Claudy Vissers met schilderijen en textiele werkvormen.

Van  30 juli t/m 28 augustus was er de expositie “zacht ontmoet hard” met viltwerken van Evelien Oosterling en Nelly Verplanke in combinatie met keramiek van Liesbeth Stabij.

De einde- seizoen- expositie van 30 augustus t/m 10 september  werd gehouden door Hubert en Anita Martens- Beirens met keramiek en foto’s en met beelden van Ed de Hoogd.

De exposities waren gratis toegankelijk en iedere middag geopend van 14.00-17.00 uur.  Tijdens deze uren waren er naast de exposanten, vrijwilligers als suppoost in het kerkgebouw aanwezig om werk te verkopen en om inlichtingen over  het kerkgebouw te geven. 

Van de verkoopopbrengst werd 15% bestemd voor restauratie en onderhoud van het kerkgebouw en overgedragen aan de Stichting Behoud Dorpskerk; 5% was bestemd voor dekking van de door SCC gemaakte kosten. Bezoekers gaven vaak een gift voor het in stand houden van het kerkgebouw of zij kochten ansichtkaarten. Deze (foto)ansichtkaarten bleken zeer gewild en leverden een aanzienlijke bijdrage in de opbrengst van de collectebus. De kaarten werden ontworpen en gemaakt door mevr. Anneke Jansens uit Cadzand. De exposities trokken in 2016 in totaal 3442 bezoekers, naast de aanwezigen bij de offieciële opening van het seizoen in combinatie met de afsluiting van de huiskamerconcerten. 

 

Per expositie zijn de resultaten als volgt:

expositie

maand

Aantal

bezoekers

Opbrengst

verkochte kunstwerken

Opbrengst collectebus excl.kaart

verkoop

Opbrengst

kaart

verkoop

Kunstkring Cadzand

juni

 753

 

246.30

140

Visser, Luijcks

Juli

 673

 

  88.30

 45

Oosterling, Verplanke, Stabij

Aug.

1512

 

 

 71

Martens-Beirens, de Hoogd

Aug.-sept.

 504

 

287.05

41

Totaal

 

3442

€ 405

 €  621.65

 € 297

  

5.2 Markten

In juli en  augustus werden  er markten georganiseerd in Cadzand- dorp en in Cadzand- Bad. De toegang tot de markten was gratis. De kraamhouders betalen een passende huur.

Datum

markt

plaats

aantal

    kramen

16 juli

Kunst- en Boeken-/hobbymarkt

Tuin Dorpskerk              

28

30 juli

Kunst- en Boeken-/hobbymarkt

Tuin Dorpskerk

30

13 augustus 

Kunst- en Boeken-/hobbymarkt

Tuin Dorpskerk

21

20 augustus

Kunst- en Boeken-/hobbymarkt

Roompot

38

12 september

Feel good market

Tuin Dorpskerk

15

In Cadzand is dit jaar weer 3 keer een kunst- boeken- en hobbymarkt gehouden en in samenwerking met Roompot een avondmarkt op het terrein van de Résidence.

In Cadzand- Dorp waren de standhouders van de Kunst-, Hobby- en Boekenmarkt meestal tevreden over de locatie en voorzieningen rond de kerk. Weersomstandigheden als harde wind e.d. zijn moeilijk vooraf in te plannen. Opnieuw is aan de kraamhouders van de markten die vaak al zeer vroeg aanwezig zijn, koffie met gebak aangeboden. Ook marktbezoekers maken daar graag gebruik van. In de kerktuin werd een klein terras ingericht.

Amateur -muzikanten uit de regio zorgden voor live- muziek gedurende een deel van de dag.

Van de Kerkrentmeesters werd toestemming verkregen om gebruik te maken van het terrein en de toiletvoorzieningen in het Zwingebouw.   

Tijdens de marktdagen was de expositie in de dorpskerk geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Veel marktbezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om de kerk en de daar gehouden expositie te

bekijken.

Op 30 juli werd door Manito ook dit jaar, tweemaal een kort gitaarconcert gehouden in de Dorpskerk.

In de loop der tijd heeft hij een vaste groep belangstellenden kunnen boeien, die jaarlijks lijkt toe te nemen.

De Stichting Molenbehoud West Zeeuws- Vlaanderen hield dit seizoen elke zaterdag een streekproductenmarkten. Bedrijven uit de regio boden hier hun waar aan. SCC verzorgde voor de Stichting Molenbehoud de publiciteit, de organisatie van de marktkramen en het gebruik van materiaal.

Door het plaatsen van vlaggen werden molen en markt visueel met elkaar verbonden.

Vlaggenmasten, vlaggen  en verkeersborden zijn door de gemeente Sluis kosteloos ter beschikking gesteld.

Leden van de Stichting Cadzandse Dracht toonden tijdens de markten hun klederdracht aan de bezoekers.

De heer van de Velde was weer beschikbaar vertelde in en om bij het weegbruggebouwtje te vertellen over Kerzand uit vervlogen tijden.

Josephine Groenhagen en Els van Venrooy zochten opnieuw contact met de stichting  om een Feel good-market te organiseren. Deze markt werd gehouden op 10 september, een dag met mooi na-zomerweer. Bezoekers genoten van een gevarieerd programma met o.a. yoga- en meditatieworkshops, een dialoogtafel, schouder- en nekmassages, gezonde hapjes en drankjes en muziek.


5.3 Dorpswandelingen en Streekfietstochten

In 2016 is als alternatief voor Dorpswandeling en Fietstocht, in samenwerking met de VVV een

fiets-wandeltocht georganiseerd met de naam “Kostelijk Cadzand” Deelname aan deze tocht biedt gelegenheid om met een deskundige gids de omgeving en het Dorp Cadzand te verkennen. Hoewel er diverse belangstellenden waren, zijn er geen tochten gehouden. De VVV stelt een minimaal aantal deelnemers, dat per dag niet werd gehaald. Met de VVV is besproken hoe we deelname aan deze mooie tocht in 2017 beter kunnen organiseren.


5.4 Huiskamerconcerten

In 2016 werd opnieuw door Jacqueline Voets een middag met huiskamerconerten georganiseerd. En opnieuw hebben dorpelingen en bezoekers kunnen genieten van een fantastisch evenement. De medewerking van alle betrokkenen is groot: inwoners van Cadzand en horecabedrijven stelden hun ruimte hiervoor beschikbaar, bezoekers doneerden hun bijdrage voor gemaakte kosten. De middag werd weer afgesloten met een slotconcert in een overvolle Dorpskerk. Aansluitend was er dankzij de medewerking van vrijwilligers weer een hapje en drankje voor de aanwezigen. Tegelijkertijd kon men een eerste indruk opdoen van de te starten kunstexpositie en nog even napraten.

 

6.Projecten

6.1 Weegbruggebouwtje

Cadzand beschikt hiermee over een Weegbrughuisje met een cultuurhistorische waarde en een heel precies werkende weegbrug. Een bijzonder verschijnsel in Nederland dat ruime aandacht verdient. We zien de belangstelling bij passanten en zoeken naar mogelijkheden om aandacht voor het Weegbrughuisje structureel in een programma op te nemen.

 

6.2 De Kiekdooze

De Stichting tot behoud van de Cadzandse Dracht is lange tijd op zoek geweest naar een ruimte in Cadzand en heeft dat in 2015 gevonden bij de opening van ”Kiekdooze”. De betrokkenheid van st. Cadzand Cultureel is gestopt vanaf de in gebruik name van dit pand. Mochten er in de toekomst nieuwe mogelijkheden ontstaan, dan kan de betrokkenheid van de stichting weer geactiveerd worden.

 

7.Dorpsaangelegenheden

In het verslagjaar heeft de stichting een presentatie gehouden op de jaarvergadering van de Dorpsraad.

Het verzoek van de Ondernemersvereniging om in 2017 de Cadzandse Donderdag te organiseren is besproken en geaccepteerd. De voorbereidingen zijn in volle gang.

 

8.PR en communicatie

De activiteiten van de stichting zijn op verschillende manieren onder de aandacht gebracht van het publiek, onder andere door middel van eerder uit eigen middelen aangeschafte publicatieborden.

Het verspreiden van posters is voortgezet. Op grote schaal werden flyers en informatie aangeboden bij VVV, recreatiebedrijven, ondernemers en huis aan huis. Daarnaast is regionaal de aandacht gevraagd via persberichten in een groot aantal streekbladen en PZC.

Op initiatief van de exposanten werd door genoemden ook uitgebreid aandacht gegeven aan de exposities in de Dorpskerk. Hier is de stichting erg blij mee. De website www.cadzandcultureel.nl met daarin onder meer de agenda en (foto)verslagen van de markten en overige activiteiten, trekt vooral in het vakantieseizoen bezoekers. We bedanken Marc Stepman voor zijn werkzaamheden hierbij.

 

9.Evaluatie

Exposities

De opzet van de exposities vanuit en door de Kunstkring Cadzand werkt nog steeds tot tevredenheid. De organisatie van kunstexposities en markten is arbeidsintensief; er zijn veel vrijwilligers nodig.

De aanwezigheid van surveillanten tijdens de openingsuren van de Dorpskerk blijft een aandachtspunt. De ervaring leert dat met goede afspraken met de exposanten, tot ieders tevredenheid een oplossing te vinden is.

Markten

De kleinschaligheid van de markten is in goede overeenstemming met de mogelijkheden in het dorp.

Catering en sanitaire voorzieningen zijn  goed geregeld; voortzetting van deze werkwijze is wenselijk. Animatie in de vorm van live muziek op de markten is een belangrijke succesfactor en blijft aandacht vragen. Hierbij is hulp van sponsors wenselijk.

De gitaarconcerten in en rondom de kerk waren succesvol. Herhaling en uitbreiding is welkom.

Het aantal bezoekers van de boeken-kunst-en hobbymarkten in 2016 was opvallend lager dan in voorgaande jaren. Daarvoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen zoals het samenvallen met  andere activiteiten in de omgeving, afname van publiciteit in de Badkoerier en verandering in een aangegeven fietsroute, waardoor fietsers minder vanzelfsprekend door het dorp rijden. Met de kennis van deze gegevens gaan we in 2017 aan de slag.

De avondmarkt i.s.m. Résidence Noordzee werd flink verstoord door harde wind. Kraamhouders zagen hun producten wegwaaien en het publiek hield het al vroeg voor gezien. De Djembe groep Rondom Trom zorgde desondanks voor een vrolijke noot.

De feel-goodmarket krijgt steeds meer bekendheid. In 2016 was duidelijk merkbaar dat bezoekers doelgericht afkomen op deze activiteit ( al dan niet vanwege de combinatie met open kerk/ monumentenweekend)

Dorpswandelingen en streekfietstochten

In 2016 is als alternatief voor Dorpswandeling en Fietstocht door het Land van Cadzand, in samenwerking met de VVV een fiets-wandeltocht georganiseerd met de naam “Kostelijk Cadzand” Deelname aan deze tocht biedt gelegenheid om met een deskundige gids de omgeving en Cadzand- Dorp te verkennen. Hoewel er diverse belangstellenden waren, zijn er geen tochten gehouden. De VVV stelt een minimaal aantal deelnemers, dat per dag niet werd gehaald. Met de VVV is besproken hoe we deelname aan deze mooie tocht in 2017 beter kunnen organiseren

Huiskamerconcerten 

De huiskamerconcerten Cadzand zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip; zelfs tot in de verre omgeving. In 2017 kan het eerste lustrum gevierd worden, dat gaat een speciaal tintje krijgen.

Overige activiteiten

Onderzocht worden de mogelijkheden om ook buiten het zomerseisoen een aantal activiteiten te organiseren. Daarbij wordt samenwerking gezocht met andere verenigingen en organisaties in Cadzand. De hulp van vrijwilligers is ook hierbij noodzakelijk.

 

10.Financieel overzicht

Er zijn beperkte financiële  reserves om onverwachte tegenslagen op te vangen. We hebben echter voortdurend te maken met vervanging van gebruiksvoorwerpen en stijgende kosten. Er is nog onvoldoende mogelijkheid om door vrijwilligers gemaakte onkosten, passend te vergoeden. Vrijwilligers zijn in januari 2017 uitgenodigd voor een dank-u-wel-avond. Dat wordt zeker gewaardeerd. De hulp van sponsors blijft echter noodzakelijk bij vervolg geven aan onze activiteiten.

 

Het beleid van de stichting is er op gericht kostendekkend te werken en een financiële buffer op te bouwen voor vervanging en onverwachte kosten.

Er wordt geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo vermeldt het overzicht geen vervoerskosten en bureaukosten, overige kosten zijn lager opgevoerd dan deze in werkelijkheid waren omdat bestuursleden hieraan zelf een bijdrage leverden.


Het eigen vermogen van de stichting is toegenomen met de opbrengst van de activiteiten in het seizoen 2016 netto ad. € 260,59 en de ontvangen sponsorgelden.


Een deel van de ontvangen sponsorgelden is bestemd voor algemene werkzaamheden van de Stichting, een ander deel is specifiek gereserveerd voor de huiskamerconcerten en de feel good market.


=====

 

 


Website van de Stichting Cadzand Cultureel | Deze site is gemaakt met Webklik.nl