Download het jaarverslag in PDF

 

scc

 

 Dorpszicht met molen en kerk


 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2017

 

Sponsor : Gemeente Sluis

  

 

scc

 

Jaarverslag 2017

 

INHOUD:

1. Inleiding

2. Achtergrondinformatie over de Stichting

3. Organisatie

3.1 Bestuur

3.2 Contactgegevens

3.3 Vrijwilligers

4. Sponsors

5. Activiteiten

5.1 Dank-u-wel-avond

5.2 Huiskamerconcerten

5.3 Exposities

5.4 Markten

5.5 Cadzandse Donderdag

5.6 Dorpswandelingen en Streekfietstochten

6. Projecten

6.1 Weegbruggebouwtje

6.2 De Kiekdooze

7. Dorpsaangelegenheden

8. PR en communicatie

9. Evaluatie

10. Financieel overzicht

 

Cadzand, januari 2018 


 

           


1.Inleiding

De Stichting Cadzand Cultureel is opgericht  op 8 november 2009 en voortgekomen  uit de Adviesgroep Cadzand. Die is in het leven geroepen in 2007 en bestond uit Joop Basting, Sjaak Herman, Piet de Keuninck en Jan Leenhouts.  In 2010 werden voor het eerst activiteiten in het dorp Cadzand georganiseerd. Dit is het zevende jaarverslag, over het jaar 2017.

In 2017 is een activiteitenprogramma opgezet waarin de vaste en succesvolle onderdelen van voorgaande jaren een plaats hebben gevonden. De Cadzandse Donderdag is aan het programma toegevoegd. In dit verslag wordt gerapporteerd over deze activiteiten. Het verslag is vooral bedoeld voor de vrijwilligers, Cadzandse ondernemers en sponsors uit de regio. Zij hebben de stichting in het afgelopen jaar op een of andere manier gesteund. Ook dit jaar is bij de opzet en uitvoering van het programma gebleken hoe belangrijk zij zijn voor het succes van de stichting.

 

2.Achtergrondinformatie over de stichting

De stichting heeft  de volgende doelstellingen:

  • Het in stand houden dan wel versterken van de leefbaarheid in Cadzand
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De stichting probeert dit doel te realiseren door:

  • Het bevorderen, verspreiden en aanbieden van cultuur in de ruimste zin van het woord
  • Het bevorderen van samenwerking tussen organisaties, verenigingen en instellingen die culturele, maatschappelijke of economische belangen van de samenleving behartigen
  • De inwoners van Cadzand zoveel als mogelijk te betrekken bij het realiseren van bovengenoemde doelstellingen

 

3.Organisatie

3.1 Bestuur

Allereerst willen we noemen het overlijden in 2017 van ons bestuurslid Jaap Jansens. Hoewel Jaap al lange tijd ziek was, bleef hij betrokken bij het bestuurswerk van SCC en waar mogelijk actief tijdens de marktdagen. We herdenken hem met dankbaarheid voor zijn inzet en werkzaamheden in de afgelopen jaren.

Dhr. I.J. Herman te Sluis heeft zoals hij eerder heeft aangekondigd, in januari 2017 zijn bestuursfunctie neergelegd. We bedanken hem hierbij nogmaals voor de lange tijd waarin hij zich heeft ingezet voor Cadzand Cultureel.

In 2017 was David Stepman actief vanwege de maatschappelijke stage als onderdeel van zijn opleiding, hij verzorgde onder  begeleiding en naar volle tevredenheid een aantal deeltaken.

Het stichtingsbestuur is  als volgt samengesteld:

Voorzitter: dhr. S. Buijze, Cadzand

Secretaris/ Penningmeester: Mw J. Bakker, Cadzand

J.J. Basting, Cadzand

Mw. N. Verplanke, Cadzand

Er zijn enkele openstaande vacatures.

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris/ penningmeester; in geval van afwezigheid of bij een vacature zijn J. Basting en mw N. Verplanke plaatsvervangend lid. De voornaamste taken van het DB zijn het voorbereiden van de bestuursvergaderingen, het waken over de financiële situatie en het afhandelen van spoedeisende zaken.

Het bestuur vergaderde in de verslagperiode 7 keer. Daarnaast waren er diverse vergaderingen van enkele bestuursleden en commissies die gericht waren op één activiteit of project. Ook was er overleg met andere organisaties in Cadzand.


3.2 Contactgegevens

Het  postadres is:

Stichting Cadzand Cultureel

Zuidzandseweg 6, 4506 HC, Cadzand

Website: www.cadzandcultureel.nl

Het banknummer van de stichting is: NL78 RABO 0156 8742 29 BIC: RABONL2U

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 201629610000


3.3 Vrijwilligers

Een enthousiaste groep vrijwilligers steunt het werk van de stichting en doet mee aan de activiteiten.  Zonder hen is het niet mogelijk om  activiteiten te organiseren. In het verslagjaar hebben we op diverse onderdelen medewerking ontvangen van de volgende vrijwilligers:  

Mw. M. van Dale- Jansens en Mw. C. Schop (markten, flyers en posters)

Mw. H. De Groen en mw G.Flemm(exposities)

alle leden van Kunstkring Cadzand en overige exposanten

W. Verplanke (technische ondersteuning markten, parkeerbeheer, Cadzandse Donderdag)

J. van Overloop (marktmeester, technische ondersteuning)

P. van Dale en T. Spierenburg (verkeersbegeleiding, technische ondersteuning)

E. Goossens, J. Buijze en mw R. Vasseur (algemene ondersteuning)

M. Molema, J.Pladdet, P.Nieskens, W.v.d.Heuvel, (hulp bij plaatsen en verwijderen marktkramen)

Mw. Kamphuis, Mick Hibbes, Theo Tollenaar i.s.m. 'Puur Toeval' (muzikale bijdrage tijdens markten)

Mw. R. Westendorp (Zwingebouw) 

M. Stepman (website)

Mw. J. Voets (huiskamerconcerten)

Mw.J.Groenhagen en mw. E. Van Venrooy (feelgood market)


De medewerking van de hierna genoemde, bij het dorp Cadzand betrokken ondernemers en particulieren is voor de werkzaamheden van de stichting zeer belangrijk geweest:

Gemeente Sluis: verkeersborden,vlaggen en vlaggenmasten.

Kerkrentmeesters  PKN Zuidwesthoek: beschikbaar stellen kerktuin, kerk en Zwingebouw.

Dhr. en Mevr. Van Liere: beschikbaar stellen van terrasmeubelen.

Mw A Jansens: fotografie en beschikbaar stellen foto’s

Fa. Voerman, beschikbaar stellen materialen

van Akker makelaars, medewerking aan plaatsen publicatieborden.

Gruva: parkeervoorziening.

Dhr. en mwvr. De Wolf, De Wolf installaties: beschikbaar stellen materialen.

4.Sponsors

In 2017 ontvingen we een bijdrage van de gemeente Sluis. Dankzij de stemmen van Rabobank-leden ontvingen we een bijdrage uit de Rabo clubkas- actie.

Specifiek voor de huiskamerconcerten ontvingen wij een bijdrage van Ondernemingsvereniging Cadzand en van veel bezoekers.

Voor de Cadzandse Donderdag 2017 is een afzonderlijke actie gestart om sponsorgelden te verwerven.

Veel plaatselijke ondernemers en bedrijven stelden een bedrag en/of faciliteiten beschikbaar. Ook werd bijgedragen door ondernemers uit omliggende kernen. We bedanken: Bakkerij Leurgans, Brasserie Just Enjoy, Columbia restaurant-tearoom, Frituur V.O.F.van de Luijster, GRUVA Techniek B.V., Il Gabbiano Restaurant Pizzeria, Hotel Restaurant Sincfal, Immo de Nijs verhuur en verkoop, In de Buitenlust, Jumbo-Breskens, Kapsalon X HAIR, Neutjes & Meer, Noordzee Hotel & Spa, Ondernemers Cadzand, Short Golf Cadzand- Bad,  st. Molenbehoud West Z-VL, P&T Chocolate en Presents BV, Van Akker Makelaars, Voerman Bouw, Fliers-juweliers, het Zwinkoor.

Daarnaast hebben nog velen onopvallend en ongenoemd een helpende hand uitgestoken. Ook deze anonieme helpers willen we hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het slagen van deze dag.

De organisatoren van de feel good market ontvingen een bijdrage van Bakkerij Leurgans en l’Angolo.

Al deze donaties maakten het mogelijk de financiële verplichtingen na te komen, die het organiseren van activiteiten met zich meebrengt en om aandacht te besteden aan de vrijwilligers. 

 

5.Activiteiten

5.1 feestelijke Dank- u- wel avond in dorpshuis ’t Zwin

Deze avond werd gehouden in januari voor alle vrijwilligers, helpers en betrokkenen bij de activiteiten van de de stichting. Het was een mooie gelegenheid om elkaar eens in een ontspannen sfeer en buitenom allerlei activiteiten en werkzaamheden te ontmoeten. Koffie met gebak en een hapje- drankje daarna vielen goed in de smaak. De muzikale bijdrage van Willy Kamphuis en Mick H met danseres Joke zorgden voor een extra element deze avond en droegen bij aan de gezelligheid. 

5.2 Huiskamerconcerten

In mei 2017 werd opnieuw door Jacqueline Voets een middag met huiskamerconcerten georganiseerd en kon het 1e lustrum gevierd worden.

De lustrumfestiviteiten vonden plaats op de voorafgaande zaterdag. In de Dorpskerk was een kort optreden van de muzikale deelnemers, met en voor elkaar. Een middagvullend programma dat afgesloten werd met een gezellig samenzijn en goed verzorgd buffet in ’t Zwingebouw.

Op de dag zelf hebben dorpelingen en bezoekers opnieuw kunnen genieten van een fantastisch evenement. De deelnemende locaties waren voor het eerst extra herkenbaar door fraaie beachflags; dat gaf een extra feestelijke uitstraling in ons dorp.

De medewerking aan dit evenement is elk jaar weer groot: inwoners van Cadzand en horecabedrijven stellen hun ruimte beschikbaar en bezoekers doneren hun bijdrage voor gemaakte kosten. De middag wordt jaarlijks afgesloten met een slotconcert in een overvolle Dorpskerk. Aansluitend is er dankzij de medewerking van vrijwilligers, een hapje en drankje voor de aanwezigen.

In 2017 stelden 19 adressen hun ruimte beschikbaar, w.o. inwoners, eigenaren van een 2e woning, horeca, dorpshuis ’t Zwin en Dorpskerk. 26 muzikanten/groepen/ koren afkomstig uit Zeeuws- en Belgisch Vlaanderen werkten kostenloos mee aan het programma, totaal ruim 100 personen

Inwoners/vrijwilligers hielpen mee bij: de organisatie, ontwerpen en verspreiden pr materiaal, catering, podium-opbouw, etc.etc. Het aantal bezoekers/ deelnemers werd voorzichtig geschat op 600-800 personen.

5.3 Exposities in de Dorpskerk van Cadzand

Vanaf eind mei, t/m monumentenweekend in september is er doorlopend, ruim 4 maanden lang een dagelijkse geopende expositie. Onderverdeeld in vier periodes met per tijdvak werken van steeds andere (groepen) kunstenaars. De Dorpskerk wordt beschikbaar gesteld als expositieruimte. De kunstenaars werken kostenloos mee en dragen bij verkoop van hun werken, een deel af aan st.Behoud Dorpskerk Cadzand en aan St. Cadzand Cultureel.

Kunstenaars zijn vaak afkomstig uit Zeeuws- en Belgisch Vlaanderen. De Kunstkring Cadzand is goed voor een jaarlijks terugkerende groep kunstenaars in één van deze periodes.

Inwoners/vrijwilligers helpen mee in de organisatie, o.a.bij: werven en selecteren van exposanten, inrichten van de expositieruimte en aanwezigheid/ surveillance tijdens de openingsuren.

De toegang is vrij, de bezoekers geven regelmatig een gift voor het in stand houden van het kerkgebouw of zij kopen ansichtkaarten. Deze (foto)ansichtkaarten zijn zeer gewild en leveren een aanzienlijke bijdrage in de opbrengst van “de melkbus”. De kaarten worden ontworpen en gemaakt door mevr. Anneke Jansens uit Cadzand.

 

Van  25 mei t/m 20 juni 2017 was er de expositie Verwondering” met keramiek van Liesbeth Stabij, viltwerk van Nelly Verplanke en schilderijen van Kristine van Tichelen.

Van 21 juni t/m 21 juli exposeerden Jennie den Dekker met sculpturen en Stefanie de Melker met foto’s. De Kunstkring Cadzand was present van 22 juli t/m 25 augustus, de periode van 27 augustus t/m 9 september werd ingevuld door Fotoclub West Zeeuws Vlaanderen.

 

De expositie van de Kunstkring Cadzand met het thema: ”waar komen wij vandaan”  was de grote publiekstrekker dit jaar. Er was sprake van een veelzijdige samenwerking:

Het initiatief voor dit thema kwam vanuit de Protestantse kerk in verband met de landelijke Reformatieherdenking. Inwoners van Cadzand en omgeving stelden informatie beschikbaar over hun familienaam en herkomst. Leden van de Kunstkring sloten met hun kunstwerken aan op het thema. De deelnemers in 2017 waren: Anneke Jansens,  Maatje van de Luijster, Doris Spoo, Marjo van Beek, Gerda de Lijser, Dien Tack, Conny Nortier, Tosca de Smidt, Annie Mabelis, Rosemarie Pielaet, Henriette de Groen, Ingrid van Brabant en Esther Denise de Kam.        

 

De exposities trokken in 2017 in totaal 4111 bezoekers, dat aantal is exclusief de belangstellenden tijdens de afsluiting van de huiskamerconcerten. 

Per expositie zijn de resultaten als volgt:

expositie

maand

Aantal

bezoekers

Opbrengst

verkochte kunstwerken

Opbrengst collectebus excl.kaart

verkoop

Opbrengst

kaart

verkoop

Verplanke, Stabij

v.Tichelen

Juni

809

 

230.00

  62

den Dekker,Melkert

Juli

 965

 

 136.25

 158

Kunstkring Cadzand

Aug.

   1915

 

 291.15

 166

Fotoclub W Z Vl.

Aug.-sept.

  422

 

   44.50

   37

Totaal

2017

   4111

€ 138.20

       €  701.90

 €    423

  

5.4 Markten

  • De kunst-hobby-boekenmarkten

worden bezocht door inwoners van Cadzand en omliggende kernen en veel toeristen. Bezoekersaantallen zijn moeilijk te registreren en zijn sterk afhankelijk van weersomstandigheden. Meetpunt is het aantal kraamhouders; in het gehele seizoen 2017 zijn voor deze markten ca 75 marktkramen beschikbaar gesteld.

Veel kraamhouders zijn afkomstig uit Zeeuws- en Belgisch Vlaanderen, daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende deelnemers uit overige delen van Zeeland en van buiten de provincie. Zij zijn vaak al zeer vroeg aanwezig, en waarderen dat er koffie met gebak wordt aangeboden. Ook marktbezoekers stellen dat op prijs, zij kunnen gebruik maken van een klein terras in de kerktuin.

De Kerkrentmeesters verlenen toestemming om gebruik te maken van dit sfeervolle terrein en de toiletvoorzieningen in het Zwingebouw. Indien zij gelegenheid hebben, zorgen amateur -muzikanten uit de regio voor live- muziek gedurende een deel van de dag.

Tijdens de marktdagen is de expositie in de kerk geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Veel bezoekers maken van de gelegenheid gebruik om tevens de kerk en de daar gehouden expositie te bezichtigen.

Al enkele jaren op rij verzorgt Manito tijdens één van de marktdagen tweemaal een kort gitaarconcert in de Dorpskerk waar een vaste groep belangstellenden op af komt.

Gezien de ervaringen van 2016 is voor 2017 is bij het vaststellen van de marktdata rekening gehouden met de bekende data van evenementen in de regio. Eveneens is gezocht naar geschikte data buiten het hoogseizoen. Zodoende werd de eerste markt in de kerktuin gehouden op 1 juni. Op donderdag nog wel, met een beperkt aantal kramen, wat zou dat worden?

Toeristen waardeerden zeer dat er in die periode iets extra’s te doen was en kwamen op de markt af. Aan het einde van de middag sprak iedereen met tevredenheid over een gezellige en geslaagde dag. Ook de zaterdagmarkten van 15 juli en 5 augustus kregen aardig wat belangstelling; de kraamhouders gingen opnieuw tevreden naar huis. De absolute topdag was maandag 14 augustus. Een brugdag in België en het mooie weer zorgden samen voor heel wat fietsers in het dorp. Velen van hen namen een kijkje op de markt en de expositie of kwamen speciaal voor het flamenco gitaarconcert van Manito naar de Dorpskerk. 

  • Met de feel-good-market

 van 9 september zijn de markten van 2017 afgesloten. De weersverwachtingen voor die dag waren uiterst somber; desondanks werd de markt opgebouwd. Gelukkig bleef de regen beperkt tot het eerste deel van de ochtend, daarna kwam zelfs de zon tevoorschijn en de bezoekersstroom goed op gang. Het programma bevatte o.a.  yoga- en meditatieworkshops, schouder- en nekmassages, gezonde hapjes en drankjes en muziek. Bezoekers, deelnemers, Els en Josephine konden eind van de middag tevreden terugzien op een bijzonder geslaagde dag. Een mooi resultaat van alle voorbereidingen en het lef om de buienradar te trotseren.

5.5 Cadzandse Donderdag

In 2017 voor de eerste maal georganiseerd door st. Cadzand Cultureel op 3 augustus 2017. Het doel daarbij was om gebruik te maken van de historische gebouwen in het dorp en onderscheidend te zijn t.o.v. overige jaarmarkten in de omgeving.

Na een wat lastige start in de regen, werd het droog en stroomde het publiek toe. Wat een enorme drukte in ons dorp! Naar schatting zijn deze dag zo’n 4500- 5000 bezoekers in Cadzand geweest. Naast de marktopstelling en attracties voor kinderen, waren er activiteiten in en om de molen, het weegbrughuisje en de kerk. Het optreden van The Ghent District Highlanders gaf een speciaal tintje aan deze dag. Van de mogelijkheid tot het maken van een helicopterrondvlucht werd druk gebruik gemaakt. Door de harde wind ’s middags moesten een aantal kraamhouders met kwetsbare materialen hun verkoopwaar inpakken. Gelukkig bleef de windkracht nog binnen de toegestane normen en kon het programma vervolgd worden. Tot ons genoegen ontvingen we veel complimenten over het programma. We bedanken hierbij nogmaals alle sponsoren, alle vrijwilligers en dorpelingen die geholpen hebben om deze dag goed te laten verlopen. We hebben veel geleerd van deze ervaring en hopen daar een volgende keer voordeel mee te doen. We hopen ook dat er dan nóg meer mensen zijn die vooraf of op de dag zelf enkele uurtjes willen helpen.

 

5.6 Dorpswandelingen en Streekfietstochten.       

In 2017 is de fietstocht “Kostelijk Cadzand” opnieuw in het programma opgenomen. Vooraf aanmelden bij de VVV en een minimum aantal deelnemers was niet meer aan de orde. Ondanks deze drempelverlaging en veel PR, was er weinig belangstelling voor de tocht. Degenen die wel hebben deelgenomen, waren erg te spreken over de mooie route en bijbehorende informatie. Na de laatste tochten in september, gaan we ons beraden over het vervolg.

 

6.Projecten

6.1 Weegbruggebouwtje

Cadzand beschikt hiermee over een Weegbrughuisje met een cultuurhistorische waarde en een heel precies werkende weegbrug. Een bijzonder verschijnsel in Nederland dat ruime aandacht verdient. We zien de belangstelling bij passanten en zoeken naar mogelijkheden om aandacht voor het Weegbrughuisje structureel in een programma op te nemen.

 

6.2 De Kiekdooze

De Stichting tot behoud van de Cadzandse Dracht is lange tijd op zoek geweest naar een ruimte in Cadzand en heeft dat in 2015 gevonden bij de opening van ”Kiekdooze”. De betrokkenheid van st. Cadzand Cultureel is gestopt vanaf de ingebruikname van dit pand. Mochten er in de toekomst nieuwe mogelijkheden ontstaan, dan kan de betrokkenheid van de stichting weer geactiveerd worden.

 

7.Dorpsaangelegenheden

Het verzoek van de Ondernemersvereniging om in 2017 de Cadzandse Donderdag te organiseren is uitgevoerd en zal in 2018 worden voortgezet.

 

8.PR en communicatie

De activiteiten van de stichting zijn op verschillende manieren onder de aandacht gebracht van het publiek, onder andere door middel van eerder uit eigen middelen aangeschafte publicatieborden.

Het verspreiden van posters is voortgezet. Op grote schaal werden flyers en informatie aangeboden bij VVV, recreatiebedrijven, ondernemers en huis aan huis. Daarnaast is regionaal de aandacht gevraagd via persberichten in een groot aantal streekbladen en PZC. Het benutten van de mogelijkheden op de VVV website is in 2017 beter verlopen dan in het voorgaande jaar, e.e.a. behoeft nog wel de nodige aandacht. Op initiatief van de exposanten werd door hen uitgebreid aandacht gegeven aan de exposities in de Dorpskerk. Hier is de stichting erg blij mee. De website www.cadzandcultureel.nl    

met daarin onder meer de agenda en (foto)verslagen van de markten en overige activiteiten, trekt vooral in het vakantieseizoen bezoekers. We bedanken Marc Stepman voor zijn werkzaamheden hierbij.

 

9.Evaluatie

Dank-u-wel-avond

Een geslaagd evenement en een goede gelegenheid om de waardering van het bestuur voor de inzet van alle vrijwilligers en overige betrokkenen zichbaar te maken. Onze waardering geldt ook voor degenen die niet aanwezig waren.We hopen hen bij een volgende gelegenheid eveneens te ontmoeten.

Huiskamerconcerten

De huiskamerconcerten Cadzand zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip; zelfs tot in de verre omgeving. In 2017 is het eerste lustrum gevierd. We hopen dat de huiskamerconcerten nog lang op deze wijze voortgezet kunnen worden. We bedanken nogmaals Jacqueline Voets, die jaarlijks vele uren in de organisatie investeert.

Exposities

De opzet van de exposities vanuit en door de Kunstkring Cadzand werkt nog steeds tot tevredenheid.

De veelzijdige inbreng bij expositie van de Kunstkring in augustus 2017 mag een vervolg krijgen.

De organisatie van kunstexposities en markten is arbeidsintensief; er zijn veel vrijwilligers nodig.

Het deelnemen aan de surveillance tijdens de openingsuren van de Dorpskerk wordt zoveel mogelijk afgestemd met de exposanten. Desondanks is de hulp van overige vrijwilligers hierbij onmisbaar.

Markten

  • Kunst-hobby-boekenmarkten:

De opzet om af te wijken van de gebruikelijke zaterdagen en daarmee meer bezoekers naar de markten te trekken, mag zeker geslaagd genoemd worden. Weersomstandigheden blijven een belangrijke én onvoorspelbare factor; echter de overige activiteiten in de omgeving zijn meestal wel lang vooraf bekend. Kraamhouders zijn graag bereid om in 2018 opnieuw op doordeweekse dagen naar Cadzand te komen. SCC gaat op zoek naar een aantal aantrekkelijke data. Het samenvallen met de streekproductenmarkt bij de molen komt daarbij in het gedrang, per saldo ontstaan dan wel meer dagen met activiteiten in het dorp. SCC blijft voor de Stichting Molenbehoud de publiciteit, de organisatie van de marktkramen en het gebruik van materiaal verzorgen.

  • Cadzandse Donderdag

Het verloop van de dag is uitgebreid doorgesproken, evenals de bijbehorende voorbereidingen. We kunnen tevreden terugzien op een mooie dag met een goed programma, een actieve bijdrage van inwoners en financiële bijdrage van sponsoren. We hopen in 2018 opnieuw een beroep op hen te kunnen doen. Hun bijdrage is van wezenlijk belang voor het welslagen van de dag en uitbreiding is zeer welkom. Vele handen maken licht werk en tevreden mensen zijn de mooiste  beloning.

Besloten is om voor 2018 samen te werken met een ander evenementenbureau, we verwachten daarvan een meer professionele opstelling dan bij de ervaringen in 2017.

De doelstelling om onderscheidend te zijn t.o.v. jaarmarkten in de omgeving blijft gehandhaafd.

De uitstraling van ons mooie dorp en aanwezigheid van monumentale gebouwen spelen daarin een rol. De rommelmarkt blijft een belangrijk element evenals animatie voor kinderen. De aanwezigheid van live muziek tijdens de markt werkt sfeerverhogend, het is wenselijk om dit opnieuw in het programma op te nemen. Voor het aanleveren van noodzakelijke diensten en producten krijgen, waar keuzemogelijkheden zijn, locale en regionale leveranciers de 1e voorkeur.

  • De feel-goodmarket

krijgt steeds meer bekendheid. Deze markt trekt veel belangstelling van een doelgericht publiek, dat dan een groot deel van de dag in Cadzand Dorp verblijft. De markt wordt gehouden op de zaterdag van het monumenten- weekend in september, de open kerk en expositie vormen een goede combinatie met de markt op deze dag.

Dorpswandelingen en streekfietstochten

De Fiets- wandeltocht Kostelijk Cadzand is meerdere keren per maand, vanaf juni t/m september georganiseerd i.s.m. Gidsenteam Zeeuws Vlaanderen. Het totaal aantal deelnemers was beperkt. Zij die de tocht wel maakten waren zeer tevreden over de mooie route en de toelichting daarbij van de gids. Voortzetting  van deze activiteit in 2018 vraagt de nodige afstemming.

Overige activiteiten

Onderzocht worden de mogelijkheden om ook buiten het zomerseisoen een aantal activiteiten te organiseren. Daarbij wordt samenwerking gezocht met andere verenigingen en organisaties in Cadzand. De hulp van vrijwilligers is ook hierbij noodzakelijk.

10.Financieel overzicht

Er zijn enige financiële reserves om onverwachte tegenslagen op te vangen. We hebben echter voortdurend te maken met vervanging van gebruiksvoorwerpen en stijgende kosten. Er is nog onvoldoende mogelijkheid om door vrijwilligers gemaakte onkosten, passend te vergoeden. Vrijwilligers zijn in januari 2017 uitgenodigd voor een dank-u-wel-avond. Dat werd zeker gewaardeerd. De hulp van sponsors blijft echter noodzakelijk bij vervolg geven aan onze activiteiten.

 

Het beleid van de stichting is er op gericht kostendekkend te werken en een  financiële buffer op te bouwen voor vervanging en onverwachte kosten.

Er wordt geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo vermeldt het overzicht geen vervoerskosten en bureaukosten, overige kosten zijn lager opgevoerd dan deze in werkelijkheid waren omdat bestuursleden hieraan zelf een bijdrage leverden.

 

Het eigen vermogen van de stichting is toegenomen met de opbrengst van de activiteiten in het seizoen 2017 netto ad. € 27,92, exlusief de sponsorbijdrage.

Een deel van de ontvangen sponsorgelden is bestemd voor algemene werkzaamheden van de Stichting, een ander deel is specifiek ingezet en/of gereserveerd voor de Cadzandse donderdag, huiskamer-concerten en de feel good market. 


=====

 

 


Website van de Stichting Cadzand Cultureel | Deze site is gemaakt met Webklik.nl